Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / حقوق / انحرافات و جرایم جنسی

انحرافات و جرایم جنسی

انحرافات و جرایم جنسی که یکی از مباحث عمده در طب عدلی کشور است- طب عدلی کشور بیشتر روی انحرافات جنسی توجه کرده- همانند علم جرم شناسی. جرم شناسی علمی است که برای پیشگیری از جرم است. یعنی قبل از اینکه شخصی مرتکب جرمی گردد این جهت پیشگیری ایجاد شده تا شخصی را که در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارد را باز داشته و آنرا یک فرد سالم ساخته و تحویل جامعه بدهد تا جامعه به رفاء و آسودگی به سر برند. در طب عدلی کشور نیز همانند علم جرم شناسی بیشتر توجه روی انحرافات جنسی صورت گرفته و اساتید طب عدلی در دانشگاهها کوشش بر این میدارند که تدریس انحرافات جنسی را برجسته تر کرده تا از جرایم جنسی جلوگیری به عمل آید. اساتید طب عدلی کشور بر این باور اند که انحرافات جنسی که ۲۴ نوع هستند عامل اصلی بوجود آورنده جرایم جنسی هستند. تحلیل آنان این است که اگر زنی خودش را آرایش کند و از خانه بیرون شود و داخل بازار شود هر مردی را به طرف خود میکشاند و از میان مردان در بازار- یکی دنبال زن را گرفته و تا اینکه کدام رسوایی و یا کدام عملی نا مشروعی در خفا بارور شود. پس اساتید طب عدلی کشور دقیق بیان کرده اند. چون اگر زن با حجاب درست و آنچه که بر یک زن مسلمان لازم است- آنرا در نظر گیرد و بیرون از خانه برود هیچ مردی به طرف وی جذب نشده و زن بدون آزار و اذیت جنسی به خانه بر میگردد. بد حجابی از نوع فجیع انحرافات جنسی است که مردان را تحریک میکند. هر انسان دارای غریضه جنسی هست که عامل تحریک آن زنان بد حجاب- بی حجاب- آرایش بیرون از خانه- تغییر جنسیت- تغییر لباس و غیره میباشند. اگر زنی از خانه خود با بد حجابی وارد اجتماع گردد مردان را طرف خود جذب کرده و غریضه ی مردان را تحریک کرده و تا اینکه هردو طرف به تشنگی خود ها جواب مثبت گویند.
پس به خوبی معلوم میگردد که عامل اصلی جرایم جنسی در اجتماع دینی و مذهبی زنان بوده و زنان تنها عامل جرایم جنسی هستند. چون با آرایش و بد حجابی و بی حجابی و تغییر جنسیت و تغییر لباس وارد اجتماع شده و کسان دیگر را که از ناحیه غریضه تشنه بر آورده شدن خواستهای نفسانی آنها که همان غریضه ی جنسی هستند به طرف جرایم جنسی سوق میدهد. مثالی داریم که اگر زنان کدام حرکتی انجام ندهند- مردان هیچ کاری انجام داده نمیتوانند. این قسمت نیز زنان تحریک کننده مردان است. میخواهم یک مثال واقعی برای شما خوانندگان درج کنم. روزی اول صبح بود از خانه آمدم سر کار قبل از اینکه سر کار خود برسم در مسیر راه کسی را دیدم که منتظر کسی دیگری نشسته- اول فکر کردم که مرد است اما جسامت و بعضی موارد دیگر همانند بر آمدگی بالای شکم نشان میداد که یک دختر است. من بیشتر توجه کردم که آيا دختر است یا پسر!؟ چون لباس با رنگ آبی روشن و چهار درزه چادر همانند چادری که فعلن پسران بالای سر شان می اندازند و کفش ورزشی در پایش بود. برایم مشکل شده میرفت که آیا دختر است یا پسر! تا اینکه زنگی آمد برایش وقتیکه در تلفن مشغول صحبت کردن شد و صدایش را شنیدم فهمیدم که دختر است. فورا درس طب عدلی یادم آمد که سه سال قبل استاد طب عدلی در صنف برای ما تدریس کرده بود که تغییر و جنسیت و لباس از نوع انحرافات جنسی است و انحراف جنسی به وجود آوردنده جرایم جنسی است. چرا تغییر جنسیت و تغییر لباس به وجود آورنده بارور شدن و به تحقق رسیدن جرایم جنسی است؟ در جواب میتوان گفت: دختری را که من دیدم با لباس مردانه خودش را عیار کرده بود واقعا انحراف کننده جنسی و به تحقق رساندن جرایم جنسی بود. چون اول اینکه اگر با هر مردی که میرفت کسی شک نمیکرد که اینها دنبال انجام عمل نامشروع هستند و دوم اینکه حتی پولیس که وظیفه نظم اجتماعی را به عهده دارند هم شک نمیکرد که ایشان دختر است و اگر در موتری هم بالا میشد و میرفت هیچ کسی باور نداشتند که یک دختر با یک مرد جوان و یا پسر جوان و نوجوان برای انجام عمل نا مشروع میروند. و هر کسی در هر جایی هم اگر میدید باور نمیکرد که ایشان یک دختر است و همرای یک پسر جوان کجا میرود و چه کار میکند. کاملا به نتیجه رسیدم که چه زیباست علم حقوق و از آن زیبا تر طب عدلی که قبل از اینکه ما روی این موارد فکر کنیم و گمان کنیم طب عدلی وقت- آنرا از نوع انحرافات و به ثمر رساننده جرایم جنسی دانسته اند و آنرا به اثبات رسانده اند. که مثال زنده اش را دیدم. از آن روز به بعد خیلی به خوبی درک کردم که واقعا تغییر جنسیت بر اساس لباس- از انحرافات جنسی است. اگر از انحرافات جنسی جلوگیری به عمل آید معلوم است که جرایم جنسی به مراتب پایین میاید. چرا در اول از علم جرم شناسی یاد کردم؟ چون علم جرم شناسی انسان را قبل از ارتکاب جرم مورد بحث و بررسی قرار میدهد و کشف میکند که کدام انسان در حالت و یا در معرض خطر قرار دارد آنرا زیر نظر گرفته و او را از حالت خطرناک شدن بیرون میکند. علم جرم شناسی علم پیش گیری از جرم است. اما انحرافات جنسی عامل جرایم جنسی است اگر انحرافات جنسی نباشد جرایم جنسی نیست ویا اینکه خیلی کم است. پوشیدن لباس تنگ و یا بدن نما که فرو رفتگی و یا بر آمده گی های جسم زنان را نشان میدهد خودش از بد ترین نوعی از انحرافات جنسی است- چون مردان را جلب توجه میکند و در این صورت بعضی ها مردان را محکوم میکنند که اگر زنی را دیدید که بد حجاب است شما طرف آنان نگاه نکنید. این کدام معیار قانونی و علمی ندارد. هر انسان را که خداوند خلق کرده در وجود آن چیزی را بنام غریضه ایجاد کرده تا محبت میان مردان و زنان باشد و همدیگر را دوست داشته باشند. نمیتوانیم بگوییم چون خدا غریضه را خلق کرده و غریضه هم جهت محبت و دوست داشتن زنان و مردان است باید زنان با بدحجابی وارد اجتماع گردد تا محبت بیشتر گردد. این قسم تحلیل خرافه است. البته در جامعه ی اسلامی. چون در جوامع اسلامی در رابطه به حجاب و محرمات قوانین و قواعد معین و زیبایی را در نظر گرفته اند که محبت میان زن و شوهر باشد و آرایش هم در درون خانه و فقط فقط برای شوهر باشد و پوشیدن لباس زینتی هم برای شوهر باشد نه مردان بیرون از خانه. اسلام خیلی از مواردی را در این قسمت دارد که نمیتوان همه ی آنان را درج این نوشته کنم. چون موضوع نوشته ام فقط انحرافات و جرایم جنسی است. اگر به توضیح قسمت های دیگر ادامه دهم از اصل موضوع دور میشوم. از چندی بدین سو تعدادی کسانی که از هیچ نوع علمی انسانی برخوردار نبوده و خود را روشنفکر قلمداد میکنند که من در جواب برای آنان این حرف را میگویم که روشنفکر هیچ بلکه از جمله کسانی هستید که مخرب جوامع اسلامی هستید. چون روشنفکر را اگر تعریف کنیم- بهترین تعریف را مرتضی مطهری کرده: روشنفکر به کسی گفته میشود که از میان مردمش بر خواسته و درد مردمش را به مرجع اصلی آن رسانده و آنرا مداوا کرده باشد. نظر به تعریف مرتضی مطهری گفته میشود که اگر کسی از بد حجابی زنان مسلمان دفاع کرده و آنرا حق مسلم زنان بداند به چنین انسانها روشنفکر گفته نمیشود. چون تعریف مرتضی مطهری هم جامع است و هم قانع و هم مانع. آنانیکه علم دارند و درس خوانده اند و به یک خود آگاهی رسیده اند میدانند که جامع یعنی چه؟ قانع یعنی چه؟ و مانع یعنی؟ که این قشر هیچگاه فخر فروشی نمیکنند و هیچگاه به چیزهای که در آن مسلک و تخصص و آگاهی کامل ندارند ابراز نظر نمیکنند. آنانیکه تازه یک کمی و یا اندکی از کدام موردی خبردار میشوند ببینیم که یک متنی می نویسند. که چنین مسایل و موارد از دیدگاه آنانیکه علمیت دارند مردود است. در اخیر باید بگویم که انحرافات جنسی خطرناکتر از جرایم جنسی است. چون وجود جرایم جنسی متوقف بر انحرافات جنسی است. پس نتیجه این میشود که انحرافات جنسی عامل جرایم جنسی است.

About مدیر سایت

من نصرالله شجاعی در سال 1368خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه را در لیسه عالی لومان و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک به پایان رسانیده ام و دارنده لیسانس رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد هستم و همچنان دانشجوی برحال آموزش ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت استادان Teacher Education در دانشگاه آموزشی فرایبورگ آلمان هستم و هچنان عضو گروه مطالعاتی "صلح و زنان" در دانشگاه شمال غربی شهر بازل سویس نیز می باشم. همچنان دوسال سابقه کاری در بخش مطالعات صلح، حل منازعه، صلح سازی و ... با انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز دارم. و اکنون برعلاوه این فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه گوهرشاد نیز مشغول به فعالیت می باشم.

Check Also

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *