Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / تاریخ / بچه بازی در افغانستان

بچه بازی در افغانستان

بنام خدایی که زن را آفرید

نویسنده: بسم الله یاوری

مقدمه

بهران هویت انسانی درحد قابل دید هست که امروزه جهان درتلاش اند تا برای بیرون رفت از این بحران به بعضی از مسایل هویت قانونی دهند مثلا بحث هم جنس گرایی درغرب بویژه در آمریکا دراین اواخیر هویت رسمی وقانونی یافت گرچند همجنس گرایی با بچه بازی هردو تعاریف خاص خود را دارد.

خرابستان بنام افغانستان که پر ازمسایل اجتماعی هست وبحث بچه بازی در افغانستان حداقل در کشور های همسایه بویژه ایران بازتاب جدی دارد ومناطق مشخص درکشور به بچه بازی شهره اند، ازسوی هم افراطیت دینی درافغانستان درحد اغراق آمیز آن محسوس هست واین درحالیکه پدیده ای بنام لواط به لحاظ آموزه های دینی مردود بوده وحد کیفری مانند شلاق زدن به مرتکیبن این فعل در آموزه های دینی ذکر گردیده است. اما بازهم این پدیده درحدی درخرابستان ما عرض وجود نموده است که به یک مسله ای اجتماعی مبدل گردیده است.

بنده این موضوغ را برای فعالیت ومکلفیت صنفی این ترم گذیدم امید وارم که توانسته باشم مطالب قابل قبول ومطلوب را به عزیزان ارائه نمایم

روش تحقیق

روش تحقیق در این نوشته، یکی از روشهای کیفی موسوم به توصیفی ژرفانگر می باشد که از لحاظ تبیینی به آن، روش علی می گویند. در این روش، محقق در پی کشف زمینه های اجتماعی وسیاسی بچه بازی می باشد.زیرا این مسله هم دربرهه های خاص تاریخی اتفاق افتاده، وهم درنظام های خاص نقاط اوج خودش را داشته است ازسوی هم به لحاظ ساختار اجتماعی وفرهنگ حاکم در اجتماع این مسله رابطه دیالکتیکی داشته که درسلسله مراتب بحث با شما عزیزان درمیان گذاشته می شود.

 

 

2

مهمترین یافته های تحقیق

1-نقش جامعه بسته وسنتی:

آنچه دراین تحقیق بعنوان مهمترین یافته های تحقیق های برایم درجریان تحقیق عرض وجود نموده است این است که بچه بازی درافغانستان با ساختار فرهنگی وارزشی جامعه ما رابطه سنیخ دارد به هر میزان که ساکنان یک ولایت به اعتقادات دینی وسنت های دینی پایبندی بیشتر دارند به همان میزان بچه بازی هم بیشتر شیوع دارد.مانند: ولایات چون قندهار، جوزجان، لوگر، کاپیسا، قندوز، زابل و ….

2- نقش نظام سیاسی :

به هر میزان که نظام سیاسی زن ستیز بوده به همان میزان شدت وکثرت بچه بازی نیز بیشتر محسوس بوده است مانند: نظام طالبان که بچه بازی دراین دورنظام طالبانی درحد بالای قرار داشته است استشهاد درمطالب عروسی یک مرد درقندهار بابچه بی ریش شان.

3- شرکت بیل گتس برای ترویج ودفاع از هم جنس گرایی یک میلیون دالر کمک نقدی نمود گرچند بچه بازی باَهم جنس گرایی تفاوت تعریفی دارد اما به لحاظ تشابهی قرابت دارد برایم این کمک کردن شرکت بیل گیتس یکی از مهم ترین یافته هایم تحقیق ام هست.

تعریف مفاهیم:

1- هم جنس گرایی: عبارت از عمل هست که براساس مزاج ورضایت دوفرد بالغ وعاقل رابطه عاطفی وشهوانی برای لزت بردن به گونه فاعلی ومفعولی برقرار می گردد.

2- بچه بازی: عملی هست که توسط افراد بالغ وعاقل کودکان بین سنین 10 الی 25 تا 28 با پول دادن به آنان به طور مستمیر مورد بهره کشی جنسی یک سو قرار می گیرند.

3- بچه باز: به کسانی گفته می شود که تمایل شدید به آمیزیش جنسی به کودکان ونو حوانان را دارند ویاهم چند تا ازبچه های زیرسن را دراختیار خویش دراند.وبچه باز هم بر دو قسم است .

3

الف: بچه دوب : با بچه ها عمل لواط را انجام می دهد.ب: بچه مل: صرف از معاشرت با بچه های خوشکل لزت می برند.

4 – بچه بی ریش: کودکان ونوجوانان که دربهره ای بچه بازان قرار دارند.

بیان موضوع

تبارز و گسترش بچه ‏بازی در افغانستان عوامل و زمینه‏ های متعددی دارد. عوامل و زمینه‏ های چون عدم حاکمیت قانون و فساد اداری، ابهام و خلا قانونی، دسترسی محدود به عدالت، فقر، ناامنی و موجودیت گروه‏های مسلح غیر مسوول در ترویج این عمل موثر بوده که اینک به طور مختصر یادآوری می‏شود:عدم حاکمیت قانون و فساد اداری در ارگان‏های امنیتی، عدلی و قضایی باعث شده که اکثریت عاملین بچه‏ بازی مورد پیگرد قرار نگیرند و آزادانه به قانون شکنی‏ ها و بی‏بند و باری‏ های شان ادامه بدهند. بسیاری از آن‏ها با ارگان‏های امنیتی در ارتباط بوده و با استفاده از نفوذ و پرداخت رشوت، از مجازات معافیت حاصل می‏کنند. از جانب دیگر ارگان‏های عدلی و قضایی نیز به دلیل فساد اداری، عدم اراده قوی برای تطبیق عدالت، و یا به دلیل اینکه قوانین جزایی در مورد بچه ‏بازی صراحت ندارد، اکثریت عاملین را مورد پیگرد و مجازات قرار نمی دهند. از جانب دیگر نبود محاکم و حارنوالی ها در برخی از ولسوالی ها به ویژه ولسوالی ها و مناطق ناامن کشور نیز باعث شده که قربانیان به مکانیزم های عدلی وقضایی دسترسی نداشته باشند. این عامل نیز باعث شده که مرتکبین بچه بازی بدون ترس به شغل شان ادامه دهند.فقر نیز یکی از عوامل عمده در تبارز و گسترش بچه بازی شمرده می شود. اکثریت قربانیان بچه بازی از خانواده های فقیر اند و برای امرار معیشت و کسب درآمد، کودکان شان را در خدمت افرادی قرار می دهند که بعدا از سوی این اشخاص مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرند. اکثریت این خانواده ها از اینکه کودکان شان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، بی خبر اند. عاملین بچه بازی نیز با استفاده از ضعف اقتصادی خانواده ها، کودکان را در برابر پرداخت پول، به خدمت می گیرند.

4

گسترش ناامنی در بسیاری از مناطق کشور و حضور افراد و گروههای مسلح غیر مسوول نیز باعث شده که رسم بچه بازی بیشتر از پیش ترویج یابد. باید گفت که اغلب بچه بازان با افراد و گروههای مسلح غیر مسوول در ارتباط بوده و یا خود دارای اسلحه و گروه مسلح هستند. آنها با استفاده از چنین قدرت شان دست به بچه بازی می زنند و با نفوذی که در میان گروهای مسلح غیر مسوول و یا ارگانهای امنیتی دارند، اغلبا از پیگرد عدلی در امان می مانند.بی سرپرستی، بی سوادی و خشونت های خانوادگی نیز زمینه های ترویج رسم بچه بازی را فراهم کرده است. جنگ های طولانی گذشته باعث شده که تعداد زیادی از خانواده ها سرپرست شان را از دست بدهند و در عوض کودکان زیر 18 سال نان آور خانه شوند. چنین خانواده ها به دلیل بی سرپرستی و یا بد سرپرستی حاضر اند که برای یافتن لقمه نانی، کودکان شان را در معرض خطر قرار دهند. از جانب دیگر، سطح پایین سواد و آگاهی خانواده ها نیز باعث می شود که بسیاری از آنها از کودکان شان به گونه لازم مراقبت و حفاظت نکنند. آنها به دلیل عدم آگاهی، کودکان شان در معرض خطرات و آسیب های جدی همچون قاچاق و اختطاف قرار می دهند. علاوه برآن، خشونت های خانوادگی نیز یک امر معمول در بسیاری از خانواده ها شمرده می شود. کودکانی که در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند، از خانه روگردان شده و دست به فرار می زنند و در نهایت در دام اختطاف گران، قاچاقچیان و بچه بازان می افتند.

اهمیت تحقیق

مسله بچه بازی درافغانستان بسیار یک مسله جدی هست درحدی که جنگ ها وخشونت های برسری این مضوع گاها جان آدمها را گرفته است موارد ذیادی از خشونت ها وکودک آزاری ازین باب رخ میدهد وهزینه های گذاف مالی خرچ این مسله ای ناپسند می شود.ازسوی هم دامنه ای این مسله هر روز وسیع تر می گردد.گرچند کاری بنده درنوع خود یک تحقیق محدود وکوتاه است وبایست دراین زمینه تحقیقات ژرف صورت گیرد.

پیشینه ی تحقیق

درمورد هم جنس گرایی تحقیقات مزید مخصوصا بعد از عصر روشنگری در اروپا صورت گرفته است .گرچند موضوع مقاله من در مورد هم جنس گرایی نیست بلکه بچه بازی را دراین مقاله تحقیق نموده ام اما درخیلی از موارد هم جنس گرایی با بچه بازی

5

رابطه قریب دارد.ازسوی هم هم جنس گرایی ریشه طولانی تاریخی دارد که بچه بازی نوع مشتق شده از هم جنس گرایی هست.

مثلا یونان باستان درعصر افلاطون بچه بازی درآتن موج میزند .وآقای افلاطون هم در رساله سمپوزیوم وفدروس بچه بازی را اتوریته ی فلسفی بخشید، وسقراط هم هوای «آلسبیادیس» جوانک مقبول آتنی را درسر داشت که چگونه لبانش درعالم فلسفه برلبان شرین این جوان مقبول بگذارد وکامی ستاند.وایمانویل کانت هم بحث شهوت دردوست داشتن که موجب تخریب شخصیت انسان می گردد را مطرح نمود وبرنارد بوامریم تفسیر می کند که نکته تعامل جنسی (بچه بازی) اساسا دست کاری ازلحاظ جسمی ، روانی وعاطفی وحتی فکری است ادامه داشت تا اینکه جناب فوکوی ایدز گرفته ای ازخدا بی خبر رسید ومکتب ساختار گرایی برنفی مکتب خردگرایی غرب را اساس گذاشت.وتعریف تروریستی از انسان مدرن درفلسفه ای غرب داد وفروید هم همجنس بازی را درحوزه روانی نه درحوزه زیست شناسی ارئه نمود.

کمسیون مستقل حقوق بشردر28 اسد سال 1393 هـ ش نیز تحقیقات عمیق در مورد بچه بازی درافغانستان انجام داده است.

تلویزیون بی بی سی نیز تحقیق دراین مورد درافغانستان انجام داده است

فرضیه

بچه بازی در نزد افکار عامه یک عمل بسیار زشت و حساسیت برانگیز بوده و به عنوان تابو تلقی می گردد. بنابر این، عاملین بچه بازی به ویژه قربانیان بچه بازی از جامعه طرد و منزوی می گردند. چون قربانیان بچه بازی اغلبا از خانواده های فقیر اند و دارای موقف بلند اجتماعی نیستند، بیشتر در انزوای اجتماعی قرار می گیرند. انزوای اجتماعی چنین کودکان و خانواده های آنها در حالی بیشتر می گردد که قربانیان با رقصیدن در مجالس و محافل عمومی مشهور می شوند.  مردم نه تنها که با شخص قربانی؛ بلکه با سایر اعضای خانواده و بستگان آنها قطع رابطه می کنند. می کوشند تا با آنها معامله و دادوستند نداشته باشند.قربانیان بچه بازی از اینکه اغلبا مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، از لحاظ روانی به شدت آسیب می بینند. آسیب های روانی قربانیان برای مدت های طولانی حتا در سنین

6

بزرگسالی پس از ترک این عمل نیز باقی می ماند. یکی از نشانه ها و اثرات منفی سوء استفاده جنسی از کودکان این است که چنین کودکان منزوی شده و اعتماد به نفس شان می شکند. علاوه برآن، چنین قربانیان دچار روان-زخم و افسردگی شده و حس ناامیدی، بدبینی و عدم اعتماد در آنها به وجود می آید.بچه بازی سبب هراس در میان خانواده ها و حس دشمنی و انتقام گیری نیز افزایش می یابد. بسیاری از خانواده ها با تداوم رسم بچه بازی نگران فرزندان خود شده و با توجه به قدرتمند بودن تعداد زیادی از عاملین بچه بازی، در رعب و وحشت بسر می برند. در برخی موارد گزارش شده است که بچه بازی موجب دشمنی و انتقام گیری شده و در برخی موارد تلفاتی نیز در پی داشته است. گزارش ها نشان می دهد که گاه گاهی عاملین بچه بازی در نتیجه رقابت و حسادت در مورد بچه بازی باهمدیگر درگیر شده و در نتیجه چندین تن از افراد دو طرف به قتل رسیده اند

ابزار جمع آوری اطلاعات

حضور رسمی دریکی از محافل بچه بازی وبا مراجعه به سایت های معتبر انترنیت وروز نامه های معتبرمواد اولیه وخام جمع آوری گردیده است.

یافته های تحقیق

در برخی از مناطق کشور، تعدادی از اشخاص یک و یا بیشتر کودکان پسر را که عموما دارای سنین بین 10 الی 18 سال اند، به منظور بچه ‏بازی که عموما با بهره‏کشی جنسی و سایر آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می‏کنند. این کودکان که اغلبا از خانواده‏های فقیر اند، توسط برخی از اشخاص پولدار به حیث محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هوتل و رستورانت و یا سایر وظایف در بدل پرداخت پول و یا استفاده از زور، تهدید، حیله و نیرنگ و یا تطمیع نگهداری شده و اغلبا مورد سوء استفاده ‏های جنسی نیز قرار می‏گیرند. در بعضی مناطق، این کودکان در حالی لباس زنانه به تن دارند، در مهمانی‏ ها و محاقل عروسی به حیث رقاص استفاده می‏شوند. پس از ختم این محافل، به خانه ‏های شخصی و یا هوتل‏ ها برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می‏گیرند و حتا گاهی اتفاق می‏ افتد که آنها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار می‏دهند. آنها مانند برده ‏های جنسی، به طور استمرار مورد بهره‏ کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می‏گیرند.

7

بچه ‏بازی به مثابه جرم و نقض حقوق بشر:

بچه بازی در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده و حکمی در این مورد موجود نیست؛ اما این عمل به دلیل اینکه نوعی از بهره ‏کشی و بدرفتاری جنسی است، برخلاف روحیه قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می‏باشد. در رسم بچه‏ بازی، به دلیل اینکه کودکان به گونه برده جنسی نگهداری و مورد سوء استفاده جنسی قرار می‏گیرند، حق آزادی و کرامت انسانی آنها نقض می‏گردد. بچه‏ بازی برخلاف احکام مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‏ المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون‏های بین‏ المللی حقوق بشر بوده و ممنوع می‏باشد. مطابق این کنوانسیون‏ ها، دولت‏های عضو مکلف اند که با استثمار جنسی کودکان مبارزه نموده و از کودکان در برابر همه انواع استثمار و بهره کشی جنسی حمایت نمایند. بنابر کنوانسیون حقوق کودک، دولت‏های عضو باید اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا از اختطاف، قاچاق و فروش کودکان به هر دلیل و به هر شکلی که صورت می گیرد، جلوگیری شود.
بنابر تعریف قاچاق انسان در پروتکل پالرمو و قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان، بچه‏ بازی نوعی از قاچاق انسان است. در پروتکل پالرمو آمده است که استخدام، جابجایی، پذیرش اشخاص از طریق زور و یا از طریق دادن پول، یا هر امتیاز مالی دیگر و یا از طریق اعمال زور، تطمیع، حیله و فریب، و یا سوء استفاده از آسیب‏ پذیری افراد با توسل به تهدید برای جلب رضایت شخص، به قصد استثمار و بهره‏ کشی به شمول فحشا و سوء استفاده و بهره‏ کشی جنسی، قاچاق انسان شمرده می‏شود. بنابر این تعریف، بچه‏ بازی قاچاق انسان محسوب می‏شود. بنابر این، بچه ‏بازی یک عمل مجرمانه و نقض حقوق بشر است.
جرم انگاری بچه‏ بازی:

هرچند در قوانین جزایی افغانستان حکم صریح در مورد بچه‏ بازی موجود نیست؛ اما ماده 427 قانون جزا، عمل زنا و لواط با مونث و لواط با مذکر را ممنوع کرده و برای مرتکبین این جرایم جزای حبس طویل را تعیین کرده است. هم چنین این قانون، حالت مشدده این جرم را تعریف کرده و تصریح نموده است که ارتکاب فعل در صورتی که مجنی علیه سن هیجده

8

سالگی را تکمیل نکرده باشد، یا مرتکب از اقارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد و یا در حالتی که مرتکب مربی، معلم، مستخدم مجنی علیه و یا به نحوی از انحا بر او نفوذ و اختیار داشته باشد، حالت مشدده شمرده می‏شود. بنابر این ماده قانون، بچه ‏بازی حالت مشدده جرم لواط محسوب می‏شود. با این حال، ماده 427 قانون جزا که مختص به جرایم زنا، لواط و هتک حرمت است، برای رسیدگی به فعل بچه‏ بازی کافی نمی‏باشد. زیرا که در رسم بچه ‏بازی، صرفا عمل لواط و تجاوز جنسی صورت نمی‏گیرد، بلکه سایر اشکال آزار جنسی، مانند لمس کردن، ماساژ کردن، رقصاندن در محافل خصوصی و عمومی نیز به طور استمرار و مداوم صورت می‏گیرد. یعنی بچه‏ بازی به معنی ارتکاب عمل تجاوز و لواط برای یکبار نیست، بلکه این عمل به طور استمرار و توام با تشهیر قربانی در میان جامعه صورت می‏گیرد. با این حساب، ابهام و خلا در قوانین جزایی افغانستان در رابطه به رسم بچه ‏بازی محسوس بوده و قوانین فعلی به طور کافی نمی‏تواند، پاسخگو باشد.
تحلیل داده‏های آماری:

در این تحقیق با سه گروه از افراد مصاحبه شده است. در این تحقیق با 36 تن از عاملین بچه ‏بازی، 31 تن از قربانیان بچه ‏بازی و تعدادی از آگاهان و شاهدین محلی مصاحبه صورت گرفته است که دریافت‏های این مصاحبه‏ ها قرار ذیل بیان می‏گردد:

ویژگی‏های دموگرافیک عاملین:

 • 25 درصد عاملین بچه ‏بازی در رده سنی 21 تا 30 ساله و 28 درصد آنها در رده سنی 31 تا 40 ساله و 28 درصد دیگر در رده سنی 41 تا 50 ساله هستند. (در مجموع 56 درصد عاملین بچه ‏بازی دارای سن 31 تا 50 سال هستند). 8 درصد از عاملین بچه ‏بازی دارای سنین بین 51 تا 60 سال هستند.
 • سواد یکی از متغییرهای مهم و تاثیرگذار در میزان شیوع بچه ‏بازی است. 58 درصد عاملین بچه‏ بازی بی‏سواد اند. البته میزان سواد و بی‏سوادی افراد عامل تام در شیوع بچه‏ بازی نیست؛ زیرا که رسم بچه ‏بازی در میان افراد با سواد و حتا دارای تحصیلات عالی نیز رایج است.

9

 • بچه ‏بازی ربط مستقیم با حالت مدنی افراد ندارد؛ زیرا که 78 درصد از عاملین بچه‏ بازی متاهل بوده و دارای همسر اند. تنها 22 درصد از عاملین بچه‏ بازی مجرد می‏باشند. از میان کسانی که متاهل اند، 18 درصد آنها بیشتر از یک زن دارند. بیش از 46 درصد افراد متاهل در سنین بین 18 تا 25 ازدواج کرده اند. 46 درصد افراد متاهل از ازدواج شان کاملا رضایت دارند و 43 درصد به طور نسبی از ازدواج رضایت دارند.
 •  از لحاظ موقف اجتماعی عاملین بچه بازی، 64 درصد آنها از افراد عادی جامعه اند. سرمایه داران و قوماندانان و ریش سفیدان گروه دیگری اند که هرکدام 8 درصد عاملین بچه ‏بازی را تشکیل می‏دهند.

ویژگی‏های دموگرافیک قربانیان:

 • بیشتر قربانیان بچه ‏بازی، کودکان زیر سن 18 سال هستند؛ اما جوانان بالاتر از سن 18 سال نیز مورد بچه ‏بازی قرار می‏گیرند. 42 درصد قربانیان بچه ‏بازی دارای سنین 13 تا 15 سال هستند. حدود 45 درصد دیگر قربانیان بین 16 تا 18 سال، سن دارند. 13 درصد دیگر افراد بالاتر از سن 18 تا 25 ساله اند.
 • سواد و آگاهی نقش رهایی بخش بسیار قوی دارد و افراد با سواد کمتر در معرض خطر قرار می‏گیرند. کودکان بی‏سواد بیشترین تعداد قربانیان بچه‏ بازی را تشکیل می‏دهند. 48 درصد قربانیان افراد بی‏سواد اند. 87 درصد از کودکانی مورد بچه ‏بازی قرار می‏گیرند، نمی‏توانند به مکتب بروند.

دریافت‏های اصلی:

 • 75 درصد عاملین بچه‏ بازی گفته اند که فقط یک بچه را نگهداری می‏کنند. 14 درصد دیگر آنها، گفته اند که دو بچه را با خود دارند و دو تن دیگر آنها گفته اند که هرکدام سه بچه را در اختیار دارند. 81.6 درصد عاملین بچه ‏بازی گفته اند که این کودکان 13 تا 16 سال سن دارند. هم چنین 78 درصد عاملین بچه‏ بازی گفته اند که

10

به پسران 13 تا 16 سال بیشتر علاقمند اند و 14 درصد دیگر به پسران 17 تا 18 سال علاقمند می‏باشند.

 • مهمترین انگیزه روی آوردن به بچه ‏بازی، سرگرمی، لذت‏جویی و علاقمندی شخصی عنوان شده است. 69.5 درصد عاملین بچه‏ بازی همین انگیزه‏ها را موثر دانسته اند. لذت‏جویی شامل همخوابگی و ارضای غریزه جنسی، خوشگذرانی از طریق رقصاندن پسران در مجالس و یا صرفا لمس کردن بدن آنها است. شماری دیگر از عاملین اظهار کرده اند که به دلیل رایج بودن این موضوع در محله شان و طبیعی دانستن آن و یا رقابت با بچه بازان دیگر و شرکت در مجالس بچه ‏بازی به این رسم روی آورده اند.
 • 29 درصد عاملین بچه ‏بازی گفته اند که با پرداخت پول، خرید و استفاده از فقر قربانیان، آنها را به دام می‏اندازند. 13 درصد آنها گفته اند که از طریق دوستان و آشنایان شان به پسران قربانی دست می‏یابند. 9 درصد دیگر آنها گفته اند که از طریق زور و تهدید راهی برای یافتن قربانیان شان ذکر کرده اند. 24 درصد دیگر آنها راه‏های دیگری که چندان مشخص نیست، برای یافتن پسران یاد کرده اند.
 • فقر یکی از عمده ترین عوامل تبارز و گسترش بچه ‏بازی شمرده می‏شود. چنانکه 68 درصد قربانیان بچه ‏بازی گفته اند که در مقابل این عمل پول دریافت می‏کنند.
 • 86 درصد عاملین بچه‏بازی اظهار کرده اند که قیافه جذاب و سیمای ظاهری پسران برای آنها مهم است ولی برای 14 درصد دیگر آنها، این موضوع برای شان اهمیت ندارد.
 • 39 درصد عاملین بچه ‏بازی گفته اند که پسران قربانی تمام وقت یعنی 24 ساعت در خدمت شان قرار دارند و با آنها یکجا زندگی می‏کنند. 14 درصد دیگر عاملین اظهار کرده اند که این پسران 12 ساعت در یک شبانه روز با آنها به سر می‏برند و 8 درصد دیگر گفته اند پسران برای شش ساعت با آنها هستند. 14 درصد و 25 درصد دیگر ابراز کرده اند که پسران قربانی به ترتیب حدود سه ساعت و یک ساعت در خدمت آنها قرار دارند.

11

 • معمول ترین نوع بهره ‏کشی از پسران قربانی، همخوابگی و استفاده جنسی از آنها است. 39 درصد از مجموع بهره برداری را این مساله نشان می‏دهد. رقص و سرگرمی نوع دوم بهره ‏برداری است که مشتمل بر 36 درصد می‏باشد. اما 33 درصد پسران قربانی گفته اند که با آنها رابطه جنسی برقرار می‏کنند و 31 درصد پسران گفته اند که در حضور عاملین می‏رقصند و آنها را سرگرم می‏سازند.
 • 53 درصد از عاملین بچه ‏بازی گفته اند که محافل و مجالس مشترک با بچه‏ بازان دیگر برگزار می‏کنند و در این محافل بچه‏ های شان را می‏رقصانند. 47 درصد دیگر آنها گفته اند که این کار را نمی‏کنند.
 • 86 درصد از عاملین بچه ‏بازی اظهار کرده اند که پسران قربانی از این عمل رضایت دارند؛ اما تنها 14 درصد از بچه ‏بازان گفته اند که این پسران رضایت ندارند.
 • پاسخ قربانیان بچه بازی برعکس نتیجه بالا است. 87 درصد قربانیان بچه ‏بازی گفته اند که با رضایت شان مورد بهره‏ کشی جنسی قرار نگرفته اند. تنها 13 آنها گفته اند که از این کار رضایت دارند.
 • 81 درصد قربانیان بچه ‏بازی گفته اند که می‏خواهند این کار را ترک کنند و 19 درصد دیگر به این پرسش، پاسخ منفی داده اند. برعلاوه 58 درصد از قربانیان گفته اند که مورد خشونت قرار گرفته اند. براساس گفته‏ های آنها، لت و کوب، حبس کردن، تهدید به مرگ از رایج ترین شیوه‏ های کاربرد خشونت علیه آنان بوده است.
 • 69 درصد از عاملین بچه‏ بازی گفته اند که به خاطر نگهداری بچه با اعتراض و واکنش برخی از افراد مواجه شده اند؛ اما 31 درصد آنها با کدام اعتراضی از سوی کسی مواجه نشده اند.
 • 89 درصد از عاملین بچه ‏بازی اظهار کرده اند که از سوی مراجع امنیتی به خاطر اشتغال شان در بچه ‏بازی مورد بازپرسی و پیگرد قرار نگرفته اند. هم چنین 90 درصد از آگاهان و شاهدین نیز گفته اند که عاملین بچه ‏بازی مورد پیگرد عدلی قرار نگرفته اند.

12

یافته های وچشم دید بنده

ساعت شش بعد از ظهر با همکاری یکی از عاملین در یک خانه که برنامه ای شب رقصیدن بچه بی ریش های شان راداشت رفتم اول از حضور بنده دراین محفل مخالفت گردید بعد با اسرار شخصی که بنده را همکاری می نمود موافقت اخذ گردید .

درحقیقت این محفل بسیار یک محفل پر هزینه بود وتشریفاتی بود با خرج های گزاف که صورت گرفته بود آدم ظاهرا فکر می نمود که یکی از شخصیت های مهم کشوری دعوت در محفل است ، مردان حاضر دراین محفل معمولا مسلح به سلاح بودند تفنکچه در زیر کت شان نمایان بودند.بعضی ازبچه ها نیز همراه با اینان درمحفل حضور داشتند معمولا این پسران بانوع خاص صحبت می کردند. عشوه های زنانه می کردند وسیگارهارا خالی می نمودند وبرای این مردان ریشی جای تنباکو چرس می انداختند وبعد با عشوه های خاص سیگار حاوی چرس را آتش زده وبه دست مردان که درظاهر صاحبان شان بودند میدادند. فضای اتاق درحد پراز دود شده بود که به مشکل میتوانستم چهرهای دیگران را دید.

یکی ازبچه ها بعد از صرف غذا درمحفل حاضر شد اول من احساس کردم که ایشان یک زن هست لباس زنانه برتن نموده بود، وبه ساق پاهایش زنک های مخصوص رقصیدن بند نموده بود، آهنگ از لاود ایسپیکر پخش گردید به صدای بانو نغمه بود(میده میده خندیدن هایش میده—- میده میده رقصیدن هایش میده) بچه به رقصیدن شروع نمود ومردان این محفل کاملا نعشه گونه کف می زدند وعده ای شان بانکنوت های پنج صدافغانی وهزار افغانی به گرد سر رقاص می چرخاند وبعد پول را پیش صورن شان می گرفت وپسر رقاص پول را بادهان شان می گرفت.چیزی حدسی درحدود نو الا ده هزار آفغانی پسررقاصه بدست آورد.بعد بنوبه پسران دیگر به رقصیدن شروع نمود وتاساعت 2الی 2و30 دقیقه این روند ادامه داشت بعداز ختم محفل کمی صحبت در مورد شکارهای آخری مردان بچه باز صورت گرفت یکی شان ادعا می کرد اخیرا یک پسری خوشکل وخوشتیب یافته که آب درگلون شان معلوم میشه .ادبیات این مردان وپسران خیلی خاص بود بسیاری از حرفای اینان را نمی فهمیدم گویا رمز گونه صحبت می نمودند.بچه دوب وبچه مل را نیز دراین محفل شنیدم.

منابع

کمسیون مستقل حقوق بشر

موسیسه مرکز تحقیقتی pew

اروین جی. ساراسون؛ روانشانسی مرضی مشکل رفتار غیرانتباقی، مترجم؛ بهمن نجاریان وهمکاران، 1390؛انتشارات رشد.

بی بی سی فارسی ؛ چرا به یک قرائت دینی سازگار باهم جنس گرایی نیازمندیم.

کاری از بسم الله یاوری، دانشجوی سال آخر جامعه شناسی ؛ کابل افغانستان

About مدیر سایت

من نصرالله شجاعی در سال 1368خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه را در لیسه عالی لومان و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک به پایان رسانیده ام و دارنده لیسانس رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد هستم و همچنان دانشجوی برحال آموزش ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت استادان Teacher Education در دانشگاه آموزشی فرایبورگ آلمان هستم و هچنان عضو گروه مطالعاتی "صلح و زنان" در دانشگاه شمال غربی شهر بازل سویس نیز می باشم. همچنان دوسال سابقه کاری در بخش مطالعات صلح، حل منازعه، صلح سازی و ... با انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز دارم. و اکنون برعلاوه این فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه گوهرشاد نیز مشغول به فعالیت می باشم.

Check Also

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

3 comments

 1. تشکر از شما آقای یاوری نوشته خوبی هست اما یک مشکل داری که درهنگام نوشتن دقت کامل را در نظر نگرفته ای و در بعضی جاها پریده گی وجود دارد. امید وارم که در نوشته های بعدی خود از یک ویراستاری خوبی کار بگیری. موفق باشی. یاعلی

 2. سلام به نظرمن این مشکل افغانستان بجزبابمب اتمی حل نخواهدشد.واسلام

  • تشکر از شما برادر گرامی جناب داود این قدر هم نباید نا امید باشیم گزر زمان که توام با تلاش های پیگیر آگاهان و در کل ملت اصلاح طلب کشور مشکلات حل خواهد شد. موفق باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *